معرفی

هـــانی و هســتی مصــدق

ما در روز 12 شهریور 1385 در

بیمارستان پارس شیراز متولد شدیم

  • روز 12 شهریور 1385 بیمارستان پارس شیراز
  • 12 شهریور 1388 تولد سه سالگی
  • 12 شهریور 1390 تولد 5 سالگی
  • روز اول پیش دبستانی در دبستان ارشاد شیراز